وارد کردن نویسنده رسول با موفقیت انجام نشد. پست های آنها به کاربر فعلی نسبت داده خواهد شد.